Minskande social rörlighet i Sverige och ökande skillnader? Om (ny)liberaliseringens effekter på möjligheterna att röra sig ”from rags to riches”, den s.k. ”amerikanska drömmen” samt om förenklad opinionsbildning…

8 augusti, 2010 § Lämna en kommentar

[Tillägg efter lunch]: Först och främst

Inget är ödesbestämt – det är en fråga om politik.

Världen är inte så enkel som somliga vill göra gällande.

Daniel Lind påpekar i sin bok ”Mellan dröm och verklighet – Frihet och livschanser i framtidens Sverige” (se också tidigare postning om denna) att friheten för bröder födda under andra halvan av 1940- talet  samt under 1950-talet ökade vad gäller att göra klassresor jämfört med den äldre generationen (och alla äldre generationer).

Han menar att denna ökade frihet berodde på de genomgripande skolreformer som då genomfördes, vilka innebar att (s. 29)

”… fördelningen mellan antalet skolår förändrades mellan olika grupper i samhället.”

Det var den s.k. enhetsskolan som infördes då, vilken innebar att alla fick chans till samma utbildning oberoende av bakgrund. Rörligheten över klassgränserna ökade till följd av detta.

Dvs. samma skolchanser hade en genomgripande effekt på möjligheten att röra sig mellan (de sociala) klasserna.

På sidan 31 skriver Lind om forskning som visat att den sociala rörligheten har minskat i Storbritannien för dem som föddes 1973 jämfört med dem som föddes 1958 (här ser vi effekterna av Thatcherepokens politik och nyliberaliseringen!!!):

”Förklaringen till detta anses vara att reformeringen av utbildningssystemet [där, under och efter Thatchereran] missgynnat barn som har växt upp med ekonomiskt svaga föräldrar samtidigt som inkomstskillnaderna ökat [det har blivit ökade skillnader vad gäller de ekonomiska resurserna igen där i olika familjer och det påverkar barnens framtid har forskning visat och Lind visar på denna forskning].”

På samma sida skriver Lind också att forskning visat att USA är det minst socialt rörliga landet i västvärlden (hans bok avslutas med omfattande hänvisningar till de fakta han använder). Föds man in i en klass så blir man kvar där, något som framförallt gäller gäller dem med lägsta OCH med högsta inkomsterna. De som vuxit upp i de mest välbärgade förhållandena riskerar i liten grad att falla och sannolikheten att de i de lägsta ska göra en klassresa är låg.

Det är också ett av de länder (tillsammans med bland annat Storbritannien) där ojämlikheten mellan människor är störst. Här ser vi OCKSÅ effekterna av nyliberaliseringen (Reagan)?

Vad Lind visar är att i vårt påstådda ”valfrihetssamhälle” (vad för ”valfrihet” har vi i gemen egentligen? Och vilka är det som egentligen har valfrihet?) så betyder ens bakgrund allt mer. Och han befarar att vår bakgrund kommer att betyda ÄNNU mer i det samhälle som verkar skapas.

Om det är en familj med resurser i form av förmåga (i form av utbildning), pengar och tid att ta till sig information. Om man har pengar att betala för barnens utbildning till exempel kan få allt större betydelse osv. Och framförallt kan bristen på resurser (ekonomiska, utbildningsmässiga, tidsmässiga) i familjer missgynna vissa barn! Så förutsättningarna kommer med den bedrivna politiken att minska.

Men denna politik är INTE ofrånkomlig; man skulle kunna bedriva en annan politik som verkligen ger ALLA samma chanser (och alltså skulle innebära verklig konkurrens och inte en minskad snarare, vilket jag tror kan bli resultatet av den politik som bedrivs och är kanske också avsikten kan jag inte låta bli att undra: borgarna vill helst inte konkurrera även om de retoriskt pratar om konkurrens. Liberalerna anser att barn ska lyda och hålla tyst!? Undra på om de gör uppror när de gör uppror!? Se länken).

Frågan är om de som växer upp (och kommer att födas och växa upp i framtidens Sverige) kommer att få samma möjligheter att utveckla sina förmågor och talanger eller om dessa möjligheter kommer att förbehållas de privilegierade? Jag undrar hur reell individernas ”frihet” egentligen kommer att bli och redan nu är.

Jag undrar om de som växer upp i ”privilegierade förhållanden” (och stabilare förhållanden) med allehanda resurser är ”vinnarna” – återigen (och jag undrar om de är vinnare heller, som född i en familj där alla är väl utbildade, med välutbildade föräldrar och relativt goda ekonomiska förutsättningar)?

Om dörrar inte helt enkelt stängs för dem med små och kanske inga resurser, med få undantag, där enstaka särskilt företagsamma jobbar sig upp enormt (men den sociala rörligheten i USA är en av de lägsta i västvärlden, tron att alla kan jobba sig upp från att ha startat med tomma händer är falsk har det visat sig)?

Tar vi som land tillvara alla våra olika förmågor i det segregerade samhälle som är på väg att skapas av våra politiker? Gynnar detta egentligen någon (eller YTTERST få)? Gynnar det ens samhällsekonomin, även om så påstås av vissa (som har intresse av att konkurrensen minskar) undrar jag ironiskt?

Lind visar också att i länder med stora inkomstskillnader så är den sociala rörligheten mindre och hänvisar också till det Richard Wilkinson och Kate Pickett har visat i sin forskning (se deras bok ”The Spirit Level – Why Equality Is Better For Everone” eller ”Jämlikhetsanden” på svenska).

Att ojämlikheten slår inte bara mot de lägsta klassernas hälsa, utan mot alla i dessa samhällen, även de rikastes hälsa Dessutom är kriminaliteten högre, läskunnigheten lägre där (skillnaderna i tillgång till bra och jämlik/lika skolutbildning slår igenom i dessa länder) osv.

Han skriver vidare att politiken innebär att allt fler beslut ska fattas vid köksbordet och menar att detta missgynnar, och kommer att missgynna, vissa barn. Och förmodligen missgynnar detta hela samhället i slutänden, även samhällsekonomiskt, något han också kan belägga med forskning som gjorts.

Och detta är ju exakt det vi ser i dagens skolpolitik inte minst. Dörrar stängs tidigare, och det kommer att innebära (om det inte redan gjort det) att vissa barn gynnas och inte minst andra barn missgynnas i det samhälle som nu skapats och kommer att skapas än mer.

Nej, barn väljer ju inte vilken familj de föds in i. Så om de som hyllar individens frihet verkligen menar det de säger sig mena skulle de se till så att varje barn som föds verkligen får samma möjligheter och chanser att leva det liv de vill leva, skapa det liv de vill, utveckla sina förmågor och talanger, leva ett liv där deras resurser inte snöpts på grund av uppfostran och bakgrund.

Dvs. de borde vara intresserade av att skapa sådana uppväxtförhållanden så att varje individ som föds kan ta tillvara sin hela potential om det är möjligt och verkligen har friheten att göra så!

Men vill de verkligen detta? Menar de verkligen det de säger? Bryr de sig verkligen om andra och deras frihet eller bara om sig själva och sin egen frihet?

Ett samhälle med verklig frihet borde vara ett samhälle med samma frihet för ALLA!?

Det finns hur mycket som helst att blogga om i denna bok, kanske gör jag det vidare…

Slutligen se OECD-rapporten ”Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries” (2008), översatt blir det ungefär ”Ökande ojämlikhet? Distribution av inkomster och fattigdom i  OECD-länder.”

Kommentar: det är märkligt att denna OECD-rapport fått så litet genomslag i svensk media, jämfört med tidigare OECD-rapporter – som predikat ojämlikhetens välsignelsebringande effekter!

Se också “Journal Issue: Opportunity in America – Summary” eller ”Möjligheter i Amerika – summering” från “The Future of Children – Providing research and analysis to promote effective policies and programs for children” eller ungefär ”Barnens framtid – om att tillhandahålla forskning och analys för att främja effektiv politik och program för barn.” Fast vår nuvarande (liberala!!!) skolminister bryr sig ju inte om forskning, utom bara viss.

Allra sist se “Could the rising income gap herald another meltdown?” eller “Kan de ökande inkomstskillnaderna förebåda en ny krasch?”

Aditya Chakrabortty skriver i  tidningskommentaren ”What the £35,000 cocktail taught us- The wealth gap isn’t just a moral issue. If we don’t sort it out we’re heading for another meltdown” vilket ungefär blir ”Vad 35 000-punds cocktailen lärt oss  – Välståndsgapet är inte bara en moralisk fråga. Om vi inte reder ut det så kommer vi att styra mot en ny [ekonomisk] krasch.”

Se också boken “Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy” eller ungefär ”Felaktiga vägar: hur gömda sprickor fortfarande hotar världsekonomin” av Raghuram G. Rajan från Princeton University Press. Om boken kan man läsa:

“Rajan shows how the individual choices that collectively brought about the economic meltdown–made by bankers, government officials, and ordinary homeowners–were rational responses to a flawed global financial order in which the incentives to take on risk are incredibly out of step with the dangers those risks pose.

He traces the deepening fault lines in a world overly dependent on the indebted American consumer to power global economic growth and stave off global downturns.

He exposes a system where America’s growing inequality and thin social safety net create tremendous political pressure to encourage easy credit and keep job creation robust, no matter what the consequences to the economy’s long-term health; and where the U.S. financial sector, with its skewed incentives, is the critical but unstable link between an overstimulated America and an underconsuming world.

In Fault Lines, Rajan demonstrates how unequal access to education and health care in the United States puts us all in deeper financial peril [fara], even as the economic choices of countries like Germany, Japan, and China place an undue [otillbörlig] burden on America to get its policies right.

He outlines the hard choices we need to make to ensure a more stable world economy and restore lasting prosperity.”

Om kultur och ekonomismen, borgerlig dominans i media, hybrisprojekt på grund av positivt tänkande och något om vilka som förmodligen har tid att sitta och nätrösta, kommentera och skriva på nätet…

27 mars, 2010 § 1 kommentar

”Vi som art blir dummare om ytligheten utplånar djupet”

Birgitta Lillpers i lördagsintervju.

[Uppdaterad under dagen]. Skulle vilja citera ut lördagsintervjun ”’Jag har fått höra att jag är olönsam’ – Birgitta Lillpers berättar om ett hårdare kulturklimat”:

”… ingen år längre säker i ett samhälle som värderar lönsamhet och profit framför människovärde./…/

Allt tal om litteratur eller kultur som egenvärde saknar betydelse i ekonomernas universum./…/

… vad hon inte gillar är att ekonomerna har fått tagit över i styrelserummen [för bokförlag]. Men hon har hittills sluppit höra att hon bör skriva deckare./…/

’Det är sorgligt att det alltid skall sparas på kulturlivet. Det är både farligt och dumt,’ tycker hon./…/

Det finns också ett ökat krav att författare måste vara mediala, sitta i TV-soffor och låta sig intervjuas gång efter annan./…/

Den framåtrusande utbredda ytligheten i våra sociala medier gynnar inte den eftertänksamma människan.”

Här säger hon något ytterligare bra som försvann när jag rev ur artikeln och den finns ännu inte på nätet, så jag kan inte citera detta ännu.

Lillpers har också ett kluvet förhållande till sin hemtrakt, Orsa, efter sedan hon blev granne med en företagsetablering (träindustri) som direkt hamnade i malpåse. Ett resultat av

”… uppblåsta, dåraktiga, hybrisprojekt.”

Ja, se Barbara Ehrenreichs bok ”Bright-Sided” om positivt tänkande och avigsidorna med detta.

Det var också en insändare i dagens tidning om en relativt stor vårdcentral i en av de största städerna i Dalarna, varav två av dess läkare och en sjuksköterska ska starta privat vårdcentral (vårdval och fri etableringsrätt).

Insändarskribenten var mäkta upprörd över att dessa nu inte fick arbeta kvar på vårdcentralen, utan blivit omplacerade med kort varsel, med allt krångel detta nu medfört. Vakanser som måste fyllas av dyra stafettläkare, olägenheter för patienter därför att köerna blir längre osv.

Jag har inte följt med i detta så värst, men för inte så länge sedan var det en artikel i samma tidning (röd) att denna personal skulle starta privat vårdcentral. Kanske någon i allmänheten reagerade över detta och kontaktade landstingspolitiker, som snabbt vidtog åtgärder (kanske för snabbt?). Och kanske gick denna information ut i media innan landstinget blev informerat? Vet inte hur dessa saker går till. Och detta är bara undringar och spekulationer hos mig.

Men det fick mig att tänka rent allmänt; vad kan dylika privata vårdcentraler komma att innebära för patienter i slutänden och för landstingets vårdcentraler? Kan det bli en utarmning i våra landstingsdrivna vårdcentraler och en förvirring hos ”kunderna”: var ska jag gå med dittan och dattan?

Min pojkvän i USA visste till exempel inte i deras sedan LÄNGE privatiserade sjukvård var han skulle gå för att vaccinera sig mot svininfluensan. Och han/de borde vara vana att hantera sådant! MER än vi ”bekväma, bortskämda” (????) svenskar?

Tillägg efter lunch: Och nu berättade han om en ca 68-årig bekant som fått en hjärtattack (när han var bortrest och hälsade på sin syster i Michigan).

De kunde inget göra där de först tog emot honom, utan han fick forslas i tre timmar med ambulans innan han fick den vård han behövde. Själv menade han att om han fått vård betydligt snabbare skulle hans läge ha varit mycket bättre nu.

Så kan det alltså vara i drömlandet USA! Man verkar inte vara säkrare där?

Samt kan en uppdelning i ”finhet”ske: vilka som går till privatläkare, ungefär på samma sätt som om man går till privattandläkare eller Folktandvården!?

Vilka väljer privat vårdcentral och vilka blir kvar i landstingets?

Och vad gäller apotek: vadå frihet att välja, i till exempel två angränsande norrländska kommuner i södra Norrland är ALLA apotek privatiserade. Där har man BARA Hjärtats apotek att tillgå. Man är TVUNGEN att bli kund hos Hjärtats apotek.

Och när min pojkvän i USA nu ville byta telefonbolag (från stationärt till mobilt) för sin jobbtelefon (till sitt enmansföretag), så fick han tre olika besked/råd från tre olika personer i butiken han besökte.

Han suckade och sa något om hur oerhört ensam och utlämnad den lilla människan är.

Man ska ha både tid och ork och resurser att ta reda på alla alternativ man har att välja på. Och även om man inte är dum i huvudet, så är det inte lätt att förstå sig på de olika ”planerna”, dvs. vad man har att välja på heller.

Och servicen har blivit mycket sämre där från hur den var i början (när bolag privatiserades och splittrades upp) tvärt emot vad som sades.

Kanske var servicen initialt bättre, men på sikt har den blivit sämre än den någonsin varit låter det som. Något vi börjat se här också? Och kommer att få se mer och mer?

Företagen tjänar förmodligen på det att folk till slut inte har ork att kolla. Och jag undrar om saker vare sig blivit billigare (definitivt inte på lång sikt?) ELLER om servicen blivit bättre.

När han till slut flyttade sitt nummer från stationär telefon till mobil, för drygt tre dagar sen,  skulle denna flytt ske inom 72 timmar (dvs. 3 dygn) och det har ännu inte skett, mer än 72 timmar senare.

Och vidare apropå ekonomiseringen, kultur och det förra ekonomiska stålbadet (på 90-talet) och dess konsekvenser (efter förra borgerliga regeringens regeringsinnehav strax innan kris i världsekonomin, tillsammans med allmän högervridning av samhälle och politik över hela skalan, från höger till vänster) i ”K special: Teaterdirektörerna” kan man se:

”… hur det gick till när teatrarna hamnade i klorna på ekonomerna./../

För oss andra, som sedan länge genomskådat hela samhällssystemets ekonomisering, är dokumentären bara ännu en bekräftelse på en sorglig samhällsutveckling. Makten i samhället har ekonomerna – inte humanisterna.

Förr fanns en bättre balans. Så är det inte längre. Det får också konsekvenser i form av ett brutalare samhälle./…/

den nya tidens chefskultur som krävs när teatern förvandlas till ett slags kulturföretag i balans. Dokumentären berättar dessutom att flera teaterchefer har haft dubbla roller och tagit ut både full lön och arvoden./…/

pensionera alla skådespelare på Dramaten som hunnit bli 59 år gamla. De kunde sedan anställas igen på kortare kontrakt för vissa roller. Här gick det snabbt att montera ned arbetsrätten. Antalet fast anställd personal har minskat till förmån för egenanställda med f-skattsedel.

ett drömscenario för det privata näringslivet./…/

I bakgrunden spökade 90-talskrisen som krävde stora ekonomiska besparingar inom hela samhället. Det avslöjar också att den politiska makten också är fullständigt underordnad marknadsekonomins krafter./…/

TV-dokumentärens styrka är att den lyfter blicken från grodans perspektiv och den snabba nyhetsjournalistiken som inte kan skildra krafterna bakom ett maktskifte.

Då är det lättare att syssla med personliga konflikter. Eller räkna antalet kvinnor och män på chefsposter, för att sedan förvandla allt till en simpel pseudodebatt om kön i stället för att ifrågasätta en helt ny maktstruktur och skildra ett paradigmskifte.

Det finns gott om karriärister av båda könen i medelklassen som gärna ställer upp och håller i yxan. Hårda ekonomiska krav kräver hårda nypor. Det anses till och med gagna saken eftersom de anställda håller käften och arbetar hårdare./…/

Det är långt mellan 1970-talets tanke om en sann folkteater och dagens sätt att se på kultur över huvud taget. Då handlade det om att riva ned hierarkier och maktstrukturer.

Teatern skulle demokratiseras och bli en angelägenhet för många människor. Dalateatern var från början en fri teatergrupp med en viss Henning Mankell som en av grundarna. Då skulle man inte ens ha några chefer./…/

Hur klokt är det att fortsätta ekonomisera kulturlivet över huvud taget?

I ”Mediepartiet har valt sida” skriver Göran Greider:

”I Aftonbladet utropades det med feta bokstäver: ’Storseger för Reinfeldt igen.’ Denna slutsats vilade på, ja på vad? Jo, på nätomröstningen på Aftonbladets sajt! Expressens nätröstare var lika eniga i sin dom: ’Fredrik Reinfeldt krossade Mona Sahlin.’ /…/

Det blåa lagets segersiffror är konstant förkrossande. Vad beror det på? Svar: Huvudförklaringen är att fler tjänstemän * använder nätet och deltar i omröstningar av det här slaget.

Det skandalösa är att kvällstidningar – och även annan press – så ofta tar dessa nätomröstningar på allvar och bygger hela nyhetsuppslag på dem. På det sättet påverkar media politiken.

Åtskilliga vanliga läsare tror att de är avvikande om de fått för sig att Sahlin klarade sig bra i en jämn debatt. Borgerliga väljare peppas istället.

Se det framför er: Engagerade sossar slår upp tidningarna och tappar litet av sugen när de får slängt i ansiktet dessa vansinniga nätenkäter./…/

Häromdagen varnade medieprofessorn Jesper Strömbäck i en artikel: ’Därför bör alla enkäter där det inte finns någon kontroll över vilka som röstar, exempelvis så kallade webbenkäter, bannlysas. Det spelar ingen roll om en webbenkät har besvarats av 100 eller 10000 personer. Om urvalet inte är representativt säger resultaten ingenting om den allmänna opinionen.’/…/

… i fallet med användandet av dessa nätomröstningar har detta Medieparti valt blocksida: Det är blått.”

* förmodligen är manliga tjänstemän i majoritet.  De har tillgång till dator i jobbet och har också tid att sitta och surfa, kommentera och rösta i nätomröstningar, både på jobbet och privat (privat dominerar nog också männen vad gäller dataanvändandet i familjerna i alla klasser). Undrar vilka som inte har vare sig tid ELLER resurser i form av datorer SAMT datakunskaper, eller kanske tid? Vilka klasser som kan göra det ena eller det andra. Jo, vi har återigen ett allt tydligare klassamhälle! Där vissa äger utrymme och ord. Och där t.ex. kvinnor (och barn) inom alla klasser har halkat ett snäpp under i att bli värdesatta lika mycket som män och värdesatta för sina unika, speciella egenskaper. En utveckling som inte alla privilegierade gillar; vare sig somliga män eller dem som tillhör medelklassen, övre som lägre. ALLA ”privilegierade” röstar INTE blått! Men ganska många?

Ulf Lundén skriver intressant i ”Mat – en statuspryl”:

”Matbordet, middagen och kökskonsten har blivit en syssla som fyller tv, radio, tidningar och bloggar. Det kommer ut en kokbok om dagen.

Alla frossar i mat även Plura Jonsson som för närvarande offentliggör sin gastronomiska klassresa från husmanskostens arbetarkvarter i Norrköping till gourmandbutikerna på Söders höjder. Här finns tusen olika sorters olivolja att köpa.

Det är plånbokens storlek som bestämmer om du äter rätt och riktiga kotletter. Måltiden är en tydlig klassmarkör och ännu ett område för personligt självförverkligande.

Min första chef (Ludvika Tidning) i tidningsbranschen, Mats-Eric Nilsson, fann ett eget granskande område i ämnet.

Han var den förste journalisten i modern tid som började läsa innehållsförteckningen på matvarorna i affären. Oj, vilket liv och kiv det blev. Det var sannerligen på tiden att folk fick lära sig att även mat- och livsmedelsbranschen är en del av ett vinstmaximering industrikapital.

I jakten på den billigaste matkassen har industriproduktionen skördat nya triumfer. Smakämnen och tillsatser hör till vardagen.

Handen på hjärta; vill vi verkligen veta hur djuren hanteras i slakterierna eller vad vi stoppar i oss? Vi matas (förlåt) ständigt med bildpropaganda som skall få oss att glömma verkligheten./…/

del i planen att bli den lyckade människan. I denna hetsjakt, att framstå som den perfekta människan, med det perfekta arbetet, den perfekta familjen, det perfekta utseendet, det perfekta hemmet, ökar ständigt samtalen till jourhavande medmänniska.

Jakten på lycka skapar en ångestdriven rädsla som förlamar många. Det är en världslig överhöghet som måste mötas med tvivel, kritik och motstånd.”

Han skriver också:

”JA – Mikael Wiehe gisslar borgerligheten på nya plattan. Han står stadigt i blåsten oavsett höger- eller vänstervindar.

NEJ – Hatet på nätet är vår tids värsta farsot. Olaga hot, trakasserier och grova uttalanden hör till vardagen.”

Och läs om mediedrev och mediedrev i ”Så tänker Beatrice”:

Justitieminister Beatrice Ask (M) har bett om ursäkt för att hon föreslagit att förmodade kunder hos prostituerade skulle få ett gredelint brev med post på det att alla ser vilka fulingar de är. Nu har hon bett om ursäkt.

Kommunalrådet Ilmar Reepalu (S) i Malmö har också bett om ursäkt sedan han i en intervju något snårigt förklarat att Israel gör sig skyldig till övergrepp i Gaza och att han formulerat sig olämpligt om antisemitismen i Malmö.

Genast startade drevet i de borgerliga tidningarna. Reepalu antisemit!/…/

Det borgerligas drev mot Ilmar Reepalu överstiger vida den omfattning som deras kritik mot Beatrice Ask har haft.

Men om han uttalande var lite luddigt så avslöjar hennes uttalande desto tydligare hennes tänkande.”

Och ”Jan Guillou avslöjade sig själv” angående KGB och CIA, men Expressen fick grävarpris för sitt ”avslöjande”:

”Vi tyckte inte att det var någon större journalistisk bedrift att rycka ur två sidor (305-306) ur memoarboken och skicka till grävarjuryn.”

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin shallownessreflektioner och speglingar II....