Alltings värde eller accepterandet av en politik som motverkar våra intressen – om att ändra den politiska kartan, något som inte bara kan ske i högerriktning, utan också i vänsterriktning, med liknande metoder och insikter om hur människor fungerar som högern använt…

17 oktober, 2010 § 1 kommentar

George Monbiot respektive Tom Crompton.

[Uppdaterad 18 och 19 oktober].

George Monbiot skriver i “The Values of Everything” eller ungefär ”Alltings värde” i min snabböversättning (så läs gärna originaltexten på engelska):

Så här är vi nu, formande en disciplinerad kö till avrättningsplatsen. Straffande de fattiga för de rikas misstag, övergivande mång- och vidsyntheten, nedrustande skyddet/tryggheten som staten stod för: frånsett några få små protester så har inget av detta ännu fått oss ut i strid.

Accepterandet av en politik som [egentligen] motverkar våra intressen är mysteriet som präglar det tjugonde århundradet.

I USA så har industriarbetare argt krävt att få bli lämnade utan sjukvård och insisterar på att miljonärer ska betala mindre skatt.

[Tillägg 19 oktober: Se Storstad i ‘Ond cirkel: ojämlikhet föder ojämlikhet’].

I Storbritannien verkar vi vara beredda att överge de sociala framsteg som våra förfäder riskerade sina liv för – med en muttrande protest bara.

Vad har hänt med oss?

Svaret, tror jag, har getts av den intressantaste rapport som jag har läst i år. Nämligen ’Common Cause – The Case for Working with our Cultural Values’ [eller ungefär ’Gemensam sak – anledningen att arbeta med våra kulturella värderingar’] skriven av Tom Crompton som tillhör miljögruppen WWF, som i denna undersöker en rad fascinerande framsteg inom psykologins fält.

Den erbjuder, tror jag, ett botemedel eller utväg ur pesten som nu hemsöker varje god sak från välfärd till klimatförändringar.

Han visar att progressiva har varit snyltgäster på myten om mänsklig uppfattningsförmåga, något han etiketterar som upplysningsmodellen. Denna innebär att människor fattar rationella beslut genom att bedöma fakta.

[tror de!? Dvs fattar rationella beslut utifrån nytta och förnuft!? Se Pierre Gilly i blogginlägget ‘Vann rätt block?’ om att människor inte röstar efter rationella beslut och att människors uppfattningar om förhållanden inte stämmer med verkligheten.

T.ex. tror amerikaner att man ger mer bistånd till utvecklingsländer än man gör och man underskattar hur stor ojämlikheten faktiskt är i USA.

Dessutom har man visat, se ‘The Spirit Level,’ att de mest ojämlika länderna i den rika västvärlden tenderar att ge minst i bistånd samt att USA tillhör ett av de mest ojämlika länderna i den rika västvärlden, de skandinaviska några några av de mest jämlika, än så länge].

Allt som man behöver göra enligt denna är att övertyga människor genom att lägga fram data: de kommer sedan att använda dessa för att bestämma sig för vilket alternativ som bäst stöder deras intressen och önskningar [egoistiska!!?? Inte altruistiska?].

En mängd experiment visar att det inte fungerar så.

Istället för att prestera en rationell lönsamhetsanalys så accepterar vi information som bekräftar vår identitet och våra värderingar och förkastar information som strider mot (står i konflikt) med dem.

Vi formar vårt tänkande runt vår sociala identitet, vilket skyddar oss mot alltför allvarliga utmaningar.

Att ställa människor inför obekväma fakta kommer troligen att stärka deras motstånd mot förändring.

Vår sociala identitet skapas av värderingar som psykologer klassificerar som antingen yttre/utanför liggande eller inre/verkliga/reella.

Yttre värderingar rör status och självbefordrande [om self-promotion se här].

Människor med stark uppsättning yttre värderingar är fixerade på hur andra ser på dem. De håller troget fast vid finansiell succé, yttre images och berömmelse.

Inre värderingar rör relationer med vänner, familj och samhälle och självaccepterande. De som har stark uppsättning inre värderingar är inte beroende av lovprisande eller belöningar från andra människor. De har övertygelser som går utöver självintresset.

[slår mig: det kanske kan vara väldigt utmanande för dem med yttre värderingar, som kan ha svårt att tåla människor med mer genuin, verkligt äkta självkänsla?? Och de förra får enorma behov av att slå ner på de senare med alla de medel de förfogar över; se t.ex. i politiken som ökar ojämlikheten och skillnader mellan människor].

Få människor har enbart yttre ELLER inre värderingar. Vår sociala identitet är formad av en mix av värderingar. Men psykologiska test i nära 70 länder visar att värderingar förenas i märkligt konsekventa mönster.

De som starkt värderar finansiell succé, till exempel, är mindre empatiska, har starkare manipulativa tendenser, är mer attraherade av hierarki och ojämlikhet, har starkare fördomar mot främlingar och är mindre bekymrade om mänskliga rättigheter och omgivningen/miljön.

De som har en stark känsla för självaccepterande är mer empatiska och bryr sig mer om mänskliga rättigheter, social rättvisa och omgivningen/miljön.

Dessa värderingar trycker ner varandra: ju starkare någons yttre ambitioner är, desto svagare är hans eller hennes inre mål.

Vi är inte födda med våra värderingar. De har formats av vår sociala omgivning. Genom att ändra vår uppfattning av vad som är normalt och acceptabelt, innebär detta att politik förändrar [kan förändra] våra sinnen lika mycket som omständigheter.

Fri, allmän sjukvård till exempel, tenderar att förstärka inre värden.

Att stänga ute de fattiga från sjukvård normaliserar ojämlikhet och förstärker yttre värderingar.

Det kraftiga skiftet högerut började med Margaret Thatcher och hölls fast under Blair och Brown, alla dessa regeringar underströk dygden i tävlan, marknaden och finansiella lyckanden, och har förändrat våra värderingar.

The British Social Attitudes undersökning till exempel, visar ett kraftigt fall under denna period för allmänhetens stöd för politik som omfördelar välstånd och möjligheter.

[Ja, den sociala rörligheten är lägst i länder som Storbritannien och USA! Och fortfarande störst i de skandinaviska länderna. Men har skiftet redan skett här, något som kommer att visa sig när dagens unga nått yrkeslivet? Då kommer medelklassen idag att få erfara vad de fått betala dyrt för de pengar de idag har mer i fickan??].

Detta skifte har förstärkts av reklam och media. Medias fascination av maktpolitik, deras listor över rika, dess förteckningar över de 100 mäktigaste/starkaste, inflytelserika, intelligenta eller vackra människorna, dess tvångsmässiga gynnande av berömdhet, mode, snabba bilar, dyra semestrar: allt detta inskärper yttre värderingar.

Genom att skapa känslor av osäkerhet och otillräcklighet – vilket betyder att minska självaccepterandet [jag duger som jag är. Och det räcker nog inte att intyga sig att man duger som man är liksom utifrån i något slags magiskt tänkande] – så trycker de också ner inre mål.

Reklammakare som anställer ett stort antal psykologer är väl medvetna om detta.

Crompton citerar Guy Murphy /…/ [som säger] Marknadsförare ’borde se sig själva som ansträngande sig själva att manipulera kulturen; att vara sociala ingenjörer, inte märkesdirektörer; att manipulera kulturella krafter, inte brännmärka intryck [???].’

Ju mer de vårdar uppkomsten av yttre värderingar, ju lättare får de att sälja sina produkter.

Högervridna politiker har också instinktivt förstått vikten av värderingar för att ändra den politiska kartan.

Margaret Thatcher anmärkte strålande [???] att ’ekonomi är metoden; det gäller att ändra hjärtat och själen.’

Konservativa i USA undviker generellt att diskutera sakförhållanden och siffror.

Istället utarbetar de frågor på sätt som både appellerar till och förstärker yttre värderingar.

Varje år genom mekanismer som knappast är synliga och sällan diskuterade, utrymmet där progressiva idéer kan blomstra krymper mer och mer.

Den progressiva responsen på detta har varit förödande.

Istället för att bemöta skiftet i värderingar har vi försökt att anpassa oss till det. En gång progressiva politiska ledare har försökt att falla undan för förändrade allmänna attityder: tänk på alla dessa New Labour vädjanden till medelklassen i England, som ofta bara var ett skifferspråk för självintresse.

Genom att göra så så skriver de under på och legitimerar de yttre värderingar.

[Och vad för slags samhälle skapar de överallt i världen? Vad för slags värld?]

Många gröna och förkämpar för social rättvisa har också försökt att nå människor genom att appellera till självintresse: genom att bland annat förklara att genom att befria utvecklingsvärlden från fattigdom kommer man att skapa en marknad för brittiska produkter, eller om du köper en hybridbil kan du imponera på dina vänner och höja din sociala status.

Denna taktik förstärker också yttre värderingar, vilket gör att framtida förkämpar sannolikt kommer att lyckas ÄNNU mindre.

[Tillägg 18 oktober: Se Lars Bodén i hans ledare idag ”Stoppa högerkrafterna! Socialdemokraterna få akta sig för att klia högerkrafterna i ryggen en gång till.”:

‘Sluta klia höger i ryggen. Ställ inte upp på allt ‘valfrihetstjafs’ som serveras! Visa att den hederliga solidariteten håller i alla väder. Och försök inte låtsas som att vi inte har några problem kvar att lösa. Invandringen och dålig integration är definitivt problem som skapar misstro och motsättningar. Påstå ingenting annat. Men gör som Åsele och många andra kommuner i länet; håll dialogen levande och gör människorna delaktiga. Det går att förklara varför vi behöver bli fler invånare i det här landet! Socialdemokratin kan hämta inspiration från Kanada som lyckats betydligt bättre än Sverige med att få nyanlända att komma in i samhällsgemenskapen. Och låt krishanteringen gå snabbt! Så märkvärdigt är det inte. Lyssna på våra ungdomar! De älskar inte högerkrafterna.’

Tack Tankar från Västanbäck för tipset!]

Grön konsumism har varit ett katastrofalt misstag.

Common Cause eller Gemensam sak föreslår ett enkelt botemedel: att vi slutar att försöka begrava våra värderingar och istället förklarar och kämpar för dem.

Progressiva förkämpar borde hjälpa till att befrämja en förståelse av psykologin som besjälar politisk förändring och visa hur den har blivit manipulerad, föreslår Common Cause rapporten.

Dessa förkämpar borde också gå ihop för att utmana krafter – i synnerhet reklamindustrin – som gör oss osäkra och själviska.

Ed Millibrand verkar förstå detta behov. Han talade om för Labourkonferensen att han ’vill förändra samhället så att det värderar samhällsliv och familjen, inte bara arbete’ och ’vill förändra vår utrikespolitik så att den alltid baseras på värden, inte bara allianser… Vi måste lägga bort gammalt tänkande och stå upp för dessa som tror att det finns mer i livet än slutsumman/summan av kardemumman.’

Men det finns en paradox, vilken betyder att vi inte kan förlita oss på att politiker kommer att gå i bräschen för dessa förändringar. De som lyckas i politik är per definition, människor som prioriterar yttre värderingar. Deras ambition måste utmanövreras med sinnesfrid, familjeliv, vänskap – till och med broderskärlek.

Vi måste leda förändringen själva.

Människor med starka inre värden måste sluta vara generade över dem. Vi borde argumentera för den politik som vi vill ha, inte på egoistiskt hänsynslösa grunder utan på grund av att de är empatiska och goda; och mot andra på grund av att de är själviska och grymma. Genom att hävda våra värderingar blir vi den förändring som vi vill se.

Annonser

Europeisk socialdemokrati i rörelse och om att nätrötterna bidragit till att de rödgröna klarade sig så bra som de gjorde…

28 september, 2010 § 2 kommentarer

Göran Greider skriver i ledaren ”Europeisk socialdemokrati har börjat röra på sig”:

”… extremhögern flyttar fram sina positioner runtom i Europa, arbetslösheten är hög och den sociala tryggheten undergrävs. Finns det något att hoppas på?

Ja, vissa goda tecken har trots allt blivit synliga. I helgen vann Ed Miliband oväntat den högsta positionen i brittiska Labour.

Visserligen är han knappast den radikale vänsterman som hans motståndare vill beskriva honom som, men han kommer att inrikta sig på att hitta en ny grund att stå på som inte – vilket var fallet under Blairepoken – stöter bort arbetarklassen. Den europeiska socialdemokratin kan, sakta men säkert, vara på väg att förnya sig självt genom att ta små steg åt vänster.

Igår satt jag vid datorn och såg på tyska SPDs partiordförande och det tal han höll i Berlin på partiets kongress under helgen. Och jag blev faktiskt överraskad [se Storstad angående tidigare tal av Sigmar Gabriel].

Sigmar Gabriel tog över ett parti i fritt fall och hans huvuduppgift är att gjuta nytt liv i en modfälld rörelse. I bästa tyska stil varade hans mycket kraftfulla tal – och han är själv en massiv gestalt i talarstolen – i nästan två timmar.

Det intressanta var att han talade mycket tydligt om att våga utmana den växande ojämlikheten och slåss för ett rättfärdigt samhälle, där arbetare, upplysta borgare och till och med intellektuella – han räknade faktiskt upp dem också! – i samarbete håller samman det tyska samhället.”

Kajsa Borgnäs i ”Socialdemokratins uppgift är enorm”:

”[Vi] har inget trovärdigt svar på vad alla de som inte går ut gymnasiet med fullständiga betyg, för vilka de enklare jobben försvunnit under de senaste decenniernas nedskärnings­politik i både offentlig och privat sektor, egentligen ska göra./…/

De främlingsfientliga partierna i hela Europa är i stor utsträckning en reaktion på den långtgående globaliseringen, och därmed finansiella liberaliseringen, snarare än något annat. Det är den framväxande underklassens svar på elitens frigörelseprojekt från nationalstatens ansvar för hela befolkningen./…/

Hur gärna alla partiledare i valrörelsens slutskede än ville framställa sig som demokrater (till skillnad från det odemokratiska SD), så inser Sverigedemokraternas väljare att de etablerade partierna i praktiken inte bedriver en politik för ökade möjligheter till inflytande och demokrati för de sämst lottade.

Problemet Sverige­demokraterna avhjälps därför inte främst genom stolta ställningstaganden mot gamla nazister, utan genom en insikt om livsvillkoren och maktlösheten bland den nya kapitalismens förlorare.”

Se intervjun ”Läxor anpassas efter medelklassen”:

”De här egenskaperna som i läroplanen beskrivs som ideala, exempelvis att man ska vara välformulerad, mångspråkig och demokratisk, är inte så självklara för alla elever. Jämför du de villkor som människor lever under, kan man konstatera att förutsättningarna är väldigt olika./…/

Vissa elever lär sig tidigt att se på sig själva som en sämre sort elever./…/

Det finns fler sätt för pojkar än för flickor att se sig själva som framgångsrika och genom att de bekräftar varandra på ett annat sätt./…/

Medelklassen har ju erövrat sin position i samhället genom utbildning. Arbetarklassen har traditionellt haft kroppsarbeten medan överklassen ärvt sin position.

Det säger sig självt att det finns starka kopplingar mellan medelklassen och skolan. Att ha utbildade föräldrar innebär exempelvis att du lättare förstår det språk som talas i skolan./…/

… risken är att läxor endast gynnar vissa elever. En pojke jag intervjuade såg sig själv som en dålig elev, trots att han inte ville vara det.

En anledning till att han hade svårt att koncentrera sig i skolan var att hans familj var så trångbodd.

Han delade rum med sina tre yngre syskon. Eftersom de var små vaknade de ofta under natten och han blev störd.

Det är inte lätt att göra läxor i en sådan miljö.

Hans situation är inte unik. Trångboddheten är som störst i socioekonomiskt utsatta områden.

Hur kan man då göra skolan tillgänglig för alla?

— Genom att diskutera vilka normer resursfördelningen sker på.

Från den nationella nivån där man väljer den politiska inriktningen.

Men även på kommunal nivå där man fördelar resurserna mellan specifika skolor. Skolan är inte en evig sanning.

Den är vad vi gör den till. Alla är involverade i detta — politiker tjänstemän, lärare, elever och föräldrar.”

Läs också krönikan ”Heller torkade tårar än gratis datorer”. Jag gillar datorer, men inget går upp mot att få sitta i någons knä som lyssnar på en när man växer upp!!

Och slutligen läs recensionen ”Två kilo Mikael Wiehe – en välgörande vänsterkrok mot framtiden.”

Ja, jag tror också att nätrötter och andra bloggar bidrog till att valet inte blev ännu sämre för de röd-gröna än det blev! Åsa Westlund skriver i länkad artikel om bland annat bloggen Klamydiabrevet, en blogg vilken är värd att läsa, inte minst för att den skildrar hur en massa människor på nätet kommenterar; hoppar på den som säger obehagliga sanningar.

Och ja, ”Ett spöke” går genom Europa.

”Is It Good to Live in a Destroyed World?”

”Structural Problems, Not Structural Unemplyoment.”

Och ”Företag får betalt för gratis arbetskraft”, genom den så kallade jobb- och utvecklingsgarantins fas 3, som för vissa företag har blivit rena guldgruvan.

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande i kategorin Ed Milibrandreflektioner och speglingar II....